Що нового у порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці: аналіз ГУ Держпраці

22 травня 2017

Начальник  відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки  ГУ Держпраці у Львівській області Ігор  Проць  проаналізував зміни у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, які були внесені наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017.

Згідно нової редакції з Положення виключено  пункт 1.6 :

– Нагляд  за  дотриманням  вимог  цього Типового положення здійснюють органи  державного  нагляду  за   охороною   праці,   а контроль –  служби  охорони  праці  центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

Суттєві зміни внесено у главі  3, зокрема виключено пункт 3.6:

– Особи,  яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною  безпекою,  повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).  Працівники,  зайняті  на  роботах  з підвищеною   пожежною   небезпекою,  один  раз  на  рік  проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної  безпеки, а   посадові   особи  до  початку  виконання  своїх  обов’язків  і періодично (один раз на три роки) проходять навчання  і  перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Також внесено зміни у пункті 3.9, у якому виключено абзац третій:

 – Участь представника  спеціально  вповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов’язкова  лише  під час   первинної   перевірки   знань   з  питань  охорони  праці  в працівників,  які  залучаються  до  виконання   робіт   підвищеної небезпеки .

Пункт 4.4 викладено в наступній редакції:

     Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);

комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);

у порядку, визначеному абзацами другим, третім пункту 5.3 глави 5 цього Типового положення (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві, яке входить в об’єднання підприємств, перевірка знань здійснюється комісією іншого підприємства – учасника об’єднання.”.

У главі 5: у пункті 5.3 абзац третій у новій  редакції звучить так:

“До складу комісії входять представники відповідних профспілок та можуть залучатися представники органів державного управління охороною праці, а також штатні викладачі галузевого навчального центру, де проводилось навчання (за згодою).”;

Виключено з попереднього Положення пункт 5.4:

 – Посадові  особи  малих підприємств,  де немає можливості провести  навчання  безпосередньо  на  підприємстві  та   створити комісію  з  перевірки  знань  з  питань  охорони праці,  проходять навчання  у  навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим  положенням порядку проводять відповідне навчання.     Перевірка знань з питань охорони праці таких  посадових  осіб проводиться комісією,  створеною місцевим органом виконавчої влади або   територіальним   управлінням    спеціально    вповноваженого центрального  органу  виконавчої влади з нагляду за охороною праці за  участю  представників  інших  органів  державного  нагляду  за охороною праці

Пункт 5.5 викладено в наступній редакції:

 Під час навчання згідно з пунктом 5.1 цієї глави навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи проходять особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, та посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з:

а) керівництвом та контролем за виконанням робіт підвищеної небезпеки;

б) будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним переоснащенням, консервацією та ліквідацією об’єктів підвищеної небезпеки;

в) розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;

г) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;

ґ) розробкою нормативно-технічних документів з питань виготовлення, монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та об’єктів підвищеної небезпеки.”