Чи можна перенести невикористану додаткову відпустку, яку надають учасникам бойових дій?

05 листопада 2018

До ГУ Держпраці у Львівській області надійшло звернення стосовно можливості перенесення додаткової оплачуваної відпустки учасникам бойових дій та інвалідам війни.

 Повідомляємо, що  Законом України «Про вiдпустки» передбачене право учасникiв бойових дiй,  iнвалiдiв вiйни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту», на отримання додаткової вiдпустки iз збереженням заробiтної плати тривалiстю 14 календарних днiв на рiк.

Додаткова вiдпустка окремим категорiям ветеранiв вiйни не належить до виду щорiчних вiдпусток, а отже на неї не поширюються норми, передбаченi для щорiчних вiдпусток.

Ця вiдпустка, на вiдмiну вiд щорiчної, надається незалежно вiд вiдпрацьованого в роцi часу, один раз протягом календарного року на пiдставi заяви працiвника та посвiдчення учасника бойових дiй або iнвалiда вiйни.

Невикористана у поточному роцi така вiдпустка на наступний рiк не переноситься. Право на неї працiвник може реалiзувати протягом календарного року, конкретний перiод та черговiсть її надання визначається за погодженням мiж працiвником i роботодавцем.