Чи нараховуються премії працівникам-сумісникам

12 листопада 2020

В Україні чинне законодавство не обмежує громадян у виборі місця працевлаштування чи в кількості місць роботи. Вiдповiдно до частини другої статті 21 Кодексу законів про працю України, працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Відтак, працівник може, окрім основного трудового договору, додатково укладати трудові договори (угоди) роботи за сумісництвом. В такому разі на сумісника поширюються всі права, гарантiї та обов’язки, передбаченi чинним законодавством, колективним договором i правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

Відповідно до статті 102-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України «Про оплату праці» працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Незалежно від того, який розмір заробітної плати, у тому числі надбавки, доплати, премії, працівник одержує за основним місцем роботи, за роботою за сумісництвом йому встановлюється оплата відповідно до цієї посади, у тому числі може бути встановлено і премію, якщо іншого не передбачено відповідним положенням про преміювання, затвердженим в установі, організації тощо, де працює працівник за сумісництвом.

Відзначимо, що умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Звертаємо увагу, якщо працівник виконує обов’язки, які належать до двох чи більше різних посад, які є в штатному розписі, доцільним є, крiм основного трудового договору, додатково укладати трудовi договори (угоди) про роботу за сумiсництвом.