Фахівці ГУ Держпраці перевірили ще низку об’єктів, де масово перебувають люди

05 червня 2018

У Приватному акціонерному товаристві «Пасаж Театральний» не  випробувані  засоби  захисту (діелектричні рукавиці, покажчик напруги до  1000В, діелектричні  боти). Допускаються до робіт в електроустановках  відповідальні  за електрогосподарство, які  не  пройшли  навчання  і перевірку  знань  ПБЕЕС. Електротехнічні працівники не  пройшли  періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій.

Працівники, які обслуговують електроустановки, не забезпечені усіма необхідними засобами захисту відповідно до норм комплектування, зокрема відсутні  покажчик напруги до 1000В  та ізолювальні кліщі.

Не затверджені  посадова інструкція відповідального за електрогосподарство  та  інструкція з охорони праці електрика. Не призначено наказом працівника, який здійснює  нагляд за утриманням ескалаторів із числа ІТП. Не розроблена і не затверджена інструкція працівника, який здійснює  нагляд за утриманням ескалаторів. Не проводяться інструктажі з питань охорони праці працівникам, які обслуговують ліфти та ескалатори.

Працівник, який повинен здійснювати  нагляд за утриманням ескалаторів не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Відсутній Журнал вступного інструктажу з питань          охорони праці, не проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці. Відсутній Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не проводяться інструктажі з питань охорони праці на робочому місці. Не організовано навчання  і перевірка знань з питань охорони праці для працівників підприємства. Для перевірки знань працівників з питань охорони праці не створена комісія (склад комісії затверджується керівником). Не  проведені  випробування  кабельних ліній 0,4 кВ від ТП-6/0,4 кВ №399 до ввідного пристрою 0,4 кВ. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електрообладнання 0,4 кВ.

У торгівельному центрі  ТзОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» не проведено перевірку ручного електроінструменту та відсутній журнал обліку та перевірки електроінструменту, переносних світильників, перетворювачів та кабелів подовжувачів. Не проведено технічний огляд  шафового газорегуляторного пункту. Не проведено обстеження підземного газопроводу середнього тиску, документи з технічного обстеження  відсутні.

Підприємством не отримано дозвіл на:   – експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме                                                            – технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природним  газом суб’єктів господарювання, що є порушенням п. 2  Додатку 3  Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Не проводиться у встановлені терміни технічний огляд, регулювання обладнання та перевірка параметрів спрацьовування запобіжно – скидного клапана (ЗСК) і запобіжно – запірного клапана (ЗЗК) ШГРП.

Працівникам  під час роботи з екранними пристроями  не проведено    навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними. У протоколах з перевірки знань з питань охорони праці не зазначено у стислій формі  перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.Не перевіряється періодичним оглядом наявність і стан усіх засобів захисту, із записом результатів огляду в “ Журнал обліку і зберігання засобів захисту “. Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. Суб’єктом   господарювання не надіслано повідомлення про результати  ідентифікації  об’єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 у двотижневий термін відповідному територіальному органу   Держпраці. На шкалі манометрів водогрійних котлів (реєстр, № ЛЕ-3034, № ЛЕ-3034), стрілка не знаходиться в середній третині шкали яка вiдповiдає робочому тиску.  Не проведено контрольний огляд газового господарства  з оформленням акту. В кришках  підземних колодязів розташованих на віддалі до 50 м від осі підземного газопроводу  відсутні отвори для перевірки на загазованість.

У Товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговельний центр «Магнус» у приміщенні котельні знаходяться дві приставні драбини (без інв.№) не випробувані. Не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на виконання   робіт,  що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Не отримано дозвіл Держпраці на експлуатацію устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме РУ-0,4 кВ з двома силовими трансформаторами 6/0,4 кВ 400кВА в ТП №96. Не забезпечено подачу на реєстрацію  декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Керівник    підприємства    не   забезпечив утримання,   експлуатацію   і   обслуговування    електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, а саме: не забезпечив достатню кількість електротехнічних працівників, не забезпечив проведення протиаварійних і профілактичних випробувань  та  вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ) (не в повній мірі проведено вимірювання). Електроустановки товариства не укомплектовані засобами захисту згідно норм. Допущено до експлуатації електрообладнання орендарів,  яке не відповідає вимогам чинних нормативних документів в Україні (без проведення профілактичних випробувань та вимірювань). Посадовим особам (директор та заступник директора) не проведено  в установлені терміни навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Не проведено в установлені терміни щорічне спеціальне навчання і перевірка знань з охорони праці працівникам зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. Відсутня інструкція для особи відповідальної за організацію  експлуатації ліфтів. Відповідальна  особа за справний стан і безпечну експлуатацію котлів не проводить повторні інструктажі операторам котлів. Оператори котлів не пройшли перевірку знань у встановленому порядку( протоколи перевірки знань за 2017-2018р відсутні). Не пред’явлені посвідчення про проходження спеціального навчання операторами котлів. Не випробувані засоби захисту  не вилучені з експлуатації із записом в журнал зберігання засобів захисту. Не переглянуті однолінійні схеми електричних з`єднань з відміткою відповідальної особи за електрогосподарство. Не оформлений комісією підприємства акт опосвідчення стану безпеки електроустановок, копії актів опосвідчення стану безпеки електроустановок не направлені в територіальний орган Держпраці.

 Фото: джерело google.com.ua