Як розслідувати нещасний випадок

13 жовтня 2015

Розглянемо порядок розслідування нещасних випадків, які спричинили важкі травми під час виконання працівниками трудових обов’язків.

Відповідно до п. 36 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 (далі — Порядок), спеціальному розслідуванню підлягають, зокрема, нещасні випадки, які спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

Спеціальне розслідування таких нещасних випадків проводиться за рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від характеру та ступеня тяжкості травми.

Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або Фондом соцстрахування за місцем настання нещасного випадку.

Звернути увагу! Згідно з п. 37 Порядку, про нещасний випадок, який спричинив тяжкі наслідки, роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з Додатком 2 до Порядку територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства.

Відповідно до п. 9 Порядку, лікувально-профілактичний заклад надає висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10) на запит роботодавця, Фонду соцстрахування до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі — Комісія) або голови Комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту. Ступень важкості травми визначається відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості (далі — Класифікатор), затвердженого наказом МОЗ України від 4 липня 2007 р. № 370. Пунктом 3 Класифікатора визначено травми, які належать до важких, а з них пп. 3.3 визначені ті, які призвели до тяжких наслідків, а саме:

  • втрата зору, слуху, мови;
  • втрата будь-якого органа або повна втрата його функції (при цьому втрата найважливішої у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті або стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги);
  • психічні розлади;
  • втрата репродуктивної здатності;
  • невиправно понівечення обличчя.

Отже, повідомляти органи Держгірпромнагляду необхідно лише у разі, якщо важка травма визначена пп. 3.3 Класифікатора, а не про всі важки травми.

Але склалась така практика, коли Держгірпромнагляд вимагає від роботодавців повідомлення встановленого зразку й у встановлені терміни про всі нещасні випадки, що призвели до важких травм. Тому для запобігання непорозумінь наведу послідовність дій при отриманні потерпілим важкої травми.

Схема розслідування нещасного випадку (важка травма) комісією підприємства

Дії при настанні нещасного випадку, який підлягає
розслідуванню комісією підприємства
Крок Відповідальні Термін Дії відповідальних Примітка
1 Потерпілий або свідок Негайно Повідомляє про нещасний випадок безпосереднього керівника робіт або іншу уповноважену особу підприємства. Свідки надають першу допомогу потерпілому Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено безпосереднього керівника чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується й береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку, коли він стався)
2 Керівник робіт або інша уповноважена особа підприємства Негайно після отримання повідомлення про нещасний випадок 1. Організовує надання першої невідкладної допомоги потерпілому або, якщо необхідно, доставку потерпілого до лікувально-профілактичного закладу
2. Повідомляє про те, що сталося, роботодавця, та спеціаліста з питань охорони праці
3. Повинен по можливості зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці та обладнання в тому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку
4.Вжити заходів з недопущення подібних випадків
3 Лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ) Протягом доби Передає екстрене повідомлення:
– підприємству, де працює потерпілий;
– робочому органові виконавчої дирекції Фонду соцстрахування за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий;
– керівникові первинної профспілкової організації або уповноваженої найманими працівниками особі з питань охорони праці;
– територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;
– закладові державної санітарно-епідеміологічної служби який здійснює нагляд за підприємством, де працює потерпілий — у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)
Додаток 1 до Порядку
4 Роботодавець Після отримання повідомлення протягом години засобами зв’язку, протягом доби — на паперовому носії 1. Повідомляє: – робочий орган виконавчої дирекції Фонду соцстрахування за місцезнаходженням підприємства;
– підприємство, де працює потерпілий (якщо потерпілий є працівником іншого підприємства);
– органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства — в разі нещасного випадку, який стався внаслідок пожежі;
– закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює нагляд за підприємством, де працює потерпілий — у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)
Додаток 2 до Порядку
Протягом доби 2.Створює наказом комісію з розслідування нещасного випадку та організовує розслідування  Не менше трьох осіб:
– спеціаліст з охорони праці — голова комісії;
– представник Фонду за місцезнаходженням підприємства;
– представник первинної профспілки або уповноважена особа;
– представник підприємства
  3. Отримує висновок від ЛПЗ про характер травмування, наявність алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин в організмі потерпілого та про тяжкість травми і за необхідності (тяжка травма) надає повідомлення і отримує дозвіл на розслідування комісією підприємства від Держгірпромнагляду Додаток 2 до Порядку, лист начальнику ТУ Держгірпромнагляду
5 Комісія з розслідування Протягом трьох робочих днів або в термін, узгоджений ТУ Держгірпромнагляду 1. Обстежує місце нещасного випадку з опитуванням потерпілого (якщо це можливо) свідків та осіб причетних до нещасного випадку Протокол опитування, пояснювальна записка, форма ескізу та протоколу огляду місця нещасного випадку наведені в додатках до Порядку
2. Визначає, відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці  
3. Вивчає первинну медичну документацію, документацію відділу кадрів, служби охорони праці тощо
4. З’ясовує обставини та причини нещасного випадку, його зв’язок із виробництвом
5. Установлює осіб, які допустили порушення вимог охорони праці, а також розробляє заходи із запобігання подібним нещасним випадкам;
6. Складає акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у 5 (6 при гострих професійних захворювань (отруєннях) примірниках Додаток 3 до Порядку
6. Складає акт про нещасний випадок, пов’язаний із виробництвом, за формою Н-1 у 5 примірниках, у разі гострого професійного захворювання (отруєння) картку форми П-5 — у 6 примірниках Додатки 4, 5 до Порядку
При відсутності зв’язку з виробництвом не складаються
6 Роботодавець Протягом доби 1. Затверджує акти, складені комісією  
2. Реєструє нещасний випадок у журналі реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків Додаток 7 до Порядку
Протягом доби після затвердження актів 3. Надає акти (Н-5, Н-1, П-5):
– спеціалісту з охорони праці чи фахівцю, на якого покладено функції з питань охорони праці;
– потерпілому чи особі, яка представляє його інтереси;
– органу Фонду соцстрахування за місцезнаходженням підприємства
 
– територіальному органу Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства;
– первинній профспілковій організації (чи уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, якщо потерпілий не член профспілки)
Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі відсутності такого органу — місцевій держадміністрації
4. Надає копію акта форми Н-1 разом з примірником карти форми П-5 органу СЕС, що здійснює нагляд за підприємством, працівником якого є потерпілий у разі гострого професійного захворювання (отруєння) Акти мають зберігатися на підприємстві протягом 45 років. При реорганізації вони передаються правонаступнику, а при ліквідації підприємства — до державного архіву

Інша проблема при розслідуванні нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, виникає, коли Комісія за якихось причин не може швидко оформити матеріали розслідування та надати їх до Фонду соцстрахування для відшкодування шкоди потерпілому. В новому Порядку це питання вирішено при розслідування нещасних випадків, які сталися внаслідок аварії чи ДТП.

Постає питання: чому тільки в цьому випадку Комісія може без матеріалів слідчих органів скласти акт за формою Н-1 і передати матеріали розслідування до Фонду для відшкодування шкоди. В практиці виникають ситуації, коли для встановлення причин нещасного випадку необхідно проводити різноманітні експертизи, розрахунки тощо, які тривають місяцями. А потерпілі при цьому не отримують відшкодування шкоди. Тому було б доцільно передбачити в Порядку для всіх нещасних випадків, які безумовно пов’язані з виробництвом, процедуру, аналогічну транспортним пригодам, коли неможливо протягом місяця скласти всі необхідні документи для передачі їх до Фонду соцстрахування.