В УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» завершено комісійну перевірку

01 грудня 2015

Згідно з п.5 Плану перевірок суб’єктів господарювання, які проводяться під керівництвом посадових осіб Держпраці на IV квартал 2015р., затвердженого 05.10.2015р. та у відповідності до Рекомендацій щодо організації перевірок суб’єктів господарювання, під керівництвом посадових осіб центрального апарату Держпраці Головним управлінням Держпраці у Львівській області завершено перевірку УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртарнсгаз», яка проводилась з 03 по 23 листопада 2015 р. під керівництвом заступника начальника управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці у Львівській області І.Луцика.

Основними завданнями УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» є надання послуг з транспортування природного газу споживачам України (трубопровідний транспорт); розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; торгівля газом через – місцеві (локальні) трубопроводи; будівництво трубопроводів; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Управління магістральних газопроводів «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» (далі – Управління) є філією (відокремленим підрозділом) Публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» (далі – Товариство).

До складу УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» входять :

– 4 лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів (ЛВУ МГ): Рівненське, Тернопільське, Волинське, Бібрське;

– 3 виробничі управління підземного зберігання газу (ВУПЗГ): Стрийське, Дашавське, Опарське;

– Угерське виробниче відділення ремонтних і сервісних послуг (ВВРіСП);

– підрозділи при апараті управління.

УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» експлуатує 6432 км газопроводів, з них 4703 км магістральних газопроводів та газопроводів-відводів діаметром від 700 до 1400 мм з робочим тиском від 5,5 до 7,5 МПа, 1729 км розподільних газопроводів тиском до 1,2 МПа, 12 компресорних станцій, із 22 цехами, де встановлено 150 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 860 МВт, 4 підземних сховища газу, 196 дюкерних і надземних переходів через ріки, канали та інші перешкоди, 211 газорозподільчих станцій. Забезпечення повного захисту від електричної корозії газопроводів, комунікацій компресорних станцій та підземних металевих споруд досягається за допомогою 533 станцій катодного захисту.

Загальна кількість працюючих станом на 31 жовтня 2015 р. по УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» становить 2764 працівників, із них 484 жінок.

В УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ» наявний дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №160.13.32 від 14.01.2013р. (переоформлений №1269.12.32 від 25.05.2012р.) виданий Територіальним управлінням державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві, який діє до 25.05.2017 р.

Управлінням проведено ідентифікацію об‘єктів підвищеної небезпеки (ОПН).

Станом на 01.10.2015р. кількість ОПН – 40. ОПН внесені до Державного реєстру та застраховані. На кожний ОПН розроблено план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС) та Декларація безпеки, згідно з якими ризик виникнення надзвичайних ситуацій оцінено як прийнятний, а комплекс протиаварійних заходів – як обґрунтований та достатній.

Декларації безпеки отримали позитивні висновки експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду України.

На підприємстві функціонує система управління безпекою праці (СОУ 60.3-30019801-071:2009), якою обумовлено:

– забезпечення єдиного підходу до вибору та застосування засобів управління охороною праці, що відповідають чинним законодавчим та нормативно-правовим   актам з охорони праці в усіх структурних підрозділах УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»;

– забезпечення безпечних умов праці відповідно до вимог нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці;

– запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням та аваріям;

– удосконалення структури управління охороною праці;

– забезпечення раціональної організації діловодства з охорони праці;

– забезпечення взаємозв’язку з іншими підсистемами системи менеджменту УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ».

Політика Управління у галузі охорони праці визначена на основі існуючих небезпек та ризиків, спрямована на створення безпечних та здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям і передбачає:

– дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, стандартів і правил України та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у сфері охорони праці, пожежної безпеки, промислової безпеки, дорожнього руху;

– організування виробничої діяльності з урахуванням характеру та масштабів можливих небезпек для персоналу та суспільства;

– запобігання виробничому травматизму, професійній захворюваності серед працівників та персоналу підрядних організацій;

– створенню та забезпеченню безпечних умов праці на кожному робочому місці;

– вживання повного комплексу заходів для запобігання аварійним ситуаціям, аваріям, а у разі їх виникнення – мінімізування їхніх наслідків;

– забезпечення належного рівня інформованості, компетентності та підготовки персоналу;

– періодичне інформування та ведення відкритого діалогу з усіма заінтересованими сторонами про діяльність УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ»   з питань безпеки праці;

– постійне удосконалення системи управління безпекою праці відповідно до вимог OHSAS 18001 та підвищення її результативності.

Протягом 2010-2015 років категорійних аварій, категорійних пожеж або надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об‘єктах УМГ«ЛЬВІВТРАНСГАЗ» не було.

Комісійною перевіркою охоплено Стрийське ВУПЗГ, Опарське ВУПЗГ, Бібрське ЛВУ МГ, Угерське ВВРіСП.

Під час перевірки виявлено 278 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, запропоновано провести 6 зупинок експлуатації об’єктів та виконання робіт, до адміністративної відповідальності притягнуто 32 працівника. З метою безпечної експлуатації об’єктів УМГ «Львівтрансгаз» розпорядженнями по Бібрському ЛВУ МГ та Стрийському ВУПЗГ виведено з експлуатації запропоноване до зупинки обладнання.

До нагальних питань, по результатах перевірки слід віднести:

– фізичну зношеність основного технологічного обладнання та газопроводів;

– проведення перевірок знань працівників з питань охорони праці з порушенням Типового положення ( первинна перевірка проводиться без участі інспектора, члени комісії з перевірки знань не пройшли періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці);

– не виконання очистки від рослинності трас магістральних газопроводів;

– не своєчасне поновлення фарбування газопроводів та трубопроводів ГРС, ГЗП та КС;

– не своєчасне внесення в паспорти ГРС змін за результатами проведення їх реконструкції або ремонтів;

– порушення термінів обслуговування обладнання у місцях під’єднань обладнання до заземлюючих пристроїв та занулення;

– обслуговування та випробування обладнання у вибухозахищеному виконанні; обслуговування захисних оболонок обладнання у вибухозахищеному виконанні;

– не проведення вимірювання та випробування електрообладнання машин та механізмів;

– допущення експлуатації газопроводів за наявності пошкоджень ізоляції в місцях контактів «земля-повітря»;

– незадовільний стан огорож кранових вузлів магістральних газопроводів та свердловин ПСГ;

– відсутність у паспортах технологічних трубопроводів результатів проведеної товщинометрії;

– не оформлення актів на ремонти і випробування технологічних трубопроводів і арматури газозбірних пунктів підземних сховищ газу;- не проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів згідно графіку;- неукомплектованості електроустановок засобами захисту згідно норм;- не очищення від пилу та бруду обладнання трансформаторних підстанцій;- не проведення періодичних оглядів без вимкнення та не проведення поточних ремонтів конденсаторних установок;- відсутності графіків ремонтів та технічного обслуговування трансформаторних підстанцій;- проведення капітальних ремонтів свердловин ПСГ здійснюється з порушенням вимог Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості;

та інші.

За результатами перевірки керівникам структурних підрозділів УМГ «Львівтрансгаз» вручено обов’язкові до виконання акти, приписи та запропоновано розробити заходи щодо усунення виявлених під час перевірки порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки і охорони праці та їх причин.

Підготували:

Столяр А.М; Петегирич Д.І

IMG_5046

IMG_5048

IMG_5045