Організуємо на підприємстві навчання та перевірку знань з питань охорони праці

13 жовтня 2015

Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15 (далі — Типове положення).

Нагляд за дотриманням вимог Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а координацію та методичний супровід — Головний навчально-методичний центр та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

Вивчення предмета «Охорона праці» при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, на підприємстві регламентується п. 2.3 Типового положення. Теоретична частина предмета «Охорона праці» при підготовці повинна бути обсягом не менше 30 годин; при перепідготовці та підвищенні кваліфікації — не менше 15 годин.

Теоретична частина предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників, які не виконують роботи підвищеної небезпеки, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менше 8 годин.

В Додатку 4 до Типового положення наведені типові тематичні план і програма з 8 основних тем.

На підприємствах згідно з п. 1.1 Додатку 3 Типового положення навчання та перевірку знань з питань охорони праці повинні проходити керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт. Крім цього, згідно з п. 5 Додатку 3, навчання та перевірку знань з питань охорони праці мають проходити керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств.

Типове положення встановлює порядок та місце проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб (п. 5.2 та п. 5.3). Посадові особи, перелік яких наведено в п. 5.2, проходять навчання у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці. Перевірка знань цієї категорії посадових осіб проводиться комісією, створеною наказом Держгірпромнагляду.

Посадові особи, перераховані в п. 5.3 Типового положення (а в нього входять керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємства), проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних центрах або навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.

Перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, які пройшли навчання в галузевих навчальних центрах, проводить комісія, призначена вищим органом, до сфери впливу якого входить підприємство. Очолює таку комісію керівник (заступник керівника) цього органу, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, або керівник служби охорони праці цього органу.

Перевірка знань з питань охорони праці працівників, які пройшли навчання в інших навчальних закладах чи установах, проводиться комісією, створеною відповідним територіальним управлінням спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників (виконавців і посадових осіб), які не залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

Посадові особи та працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці не рідше одного разу на рік.

Посадові особи малих підприємств (п. 5.4), які не мають можливості створити власні комісії з перевірки знань з питань охорони праці та провести навчання з питань охорони праці, проходять навчання та перевірку знань в навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл.

Посадові особи підприємств, не включені до п. 5.2 та п. 5.3 Типового положення, проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці за видами робіт, які входять до їхніх функціональних обов’язків, безпосередньо на підприємстві, де вони працюють. Комісія для перевірки знань цих працівників створюється з посадових осіб підприємства, які пройшли навчання та перевірку знань в навчальних закладах, що мають дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та отримали відповідне посвідчення на право проводити навчання та перевірку знань з охорони праці як члени комісії.

В окремих випадках, передбачених п. 5.7 Типового положення, проводиться позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці проводиться:

при переведенні працівника на іншу роботу;
після нещасного випадку;
при змінах чи прийнятті нових нормативно-правових актів та в інших випадках.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись безпосередньо на підприємстві або навчальним закладом, який має відповідний дозвіл.

При проведенні такого навчання на підприємстві навчальні плани та програми розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов і функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом керівника підприємства.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці крок за кроком

Всі працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Періодичність інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці залежить від видів виконуваних робіт та встановлюється Типовим положенням.

Крок 1
Створення та введення в дію Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

На підприємствах розробляється, затверджується наказом керівника та вводиться в дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» відповідно до Типового положення. В цьому нормативному документі підприємства регламентується весь процес організації та проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці.

Крок 2
Створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці

На підприємстві наказом керівника з числа посадових осіб створюється комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. До складу комісії включається не менше 3-х осіб. Очолює комісію голова комісії, як правило — керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії включаються спеціалісти служби охорони праці, юридичної служби, виробничих, технічних і технологічних служб, представник профспілки (там, де вона є) або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

При первинній перевірці знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, до складу комісії (за згодою) залучаються представники Держгірпромнагляду або його територіального управління.

До складу комісії підприємства можуть залучатися (за згодою) страхові експерти з охорони праці робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, а також викладачі охорони праці, які проводили навчання.

Всі члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчальному центрі чи навчальному закладі, що має відповідний дозвіл Держгірпромнагляду на проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці й отримати відповідне посвідчення. Без такого навчання комісія є неправомочною, а протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці такою комісією не мають юридичної сили та визнаються недійсними.

На великих підприємствах, а також на підприємствах, які мають розгалужену структуру (філії, окремі структурні підрозділи та ін.) можуть створюватись комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці структурних підрозділів. Порядок та принципи створення таких комісій такі ж самі, як і при створенні комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства.

Якщо на підприємстві неможливо створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці (п. 4.4 Типового положення), перевірка знань проводиться комісією спорідненого підприємства або Теруправління Держгірпромнагляду.

Щодо проведення перевірки знань комісією спорідненого підприємства виникає багато запитань і проблем. З одного боку — споріднене підприємство потрібно знайти, з іншого — споріднене підприємство повинно мати право надавати іншим підприємствам таку послугу (вид такої діяльності повинен передбачатись статутом; необхідно мати відповідний дозвіл), а це значно ускладнює застосування п. 4.4 на практиці. На мою думку, в такому разі краще скористатись послугами навчальних центрів, які мають відповідний дозвіл.
Необхідності проведення первинного та повторного навчання в спеціальних навчальних закладах посадових осіб, які не входять до складу комісій, не підпадають під п. 5.2 та п. 5.3, але є відповідальними особами за виконання робіт підвищеної небезпеки, Типове положення, на жаль, не передбачає, хоча така норма була б дуже корисною.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою

В Україні одночасно діють три переліки робіт підвищеної небезпеки. Ці переліки створювались для відповідних нормативних актів з охорони праці, а тому вони включають різну кількість робіт з підвищеною небезпекою.

На сьогодні чинними є:

  1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.24-05), затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15. Цей перелік включає 137 робіт підвищеної небезпеки.
  2. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 та Додаток 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107) включає 26 (Додаток 2) та 8 (Додаток 6) видів робіт підвищеної небезпеки.
  3. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 (13 видів робіт).

Не існує підприємств, де є всі роботи підвищеної небезпеки, викладені в названих вище трьох Переліках. Тому на кожному підприємстві необхідно мати затверджений його керівником перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на ньому.

Затверджується також на підприємстві поіменний список працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Всі працівники та посадові особи підприємства, включаючи посадових осіб,  відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки (крім зазначених в п. 5.2 та п. 5.3 Типового положення), проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві.

Разом з тим, існує практика, коли працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, та посадові особи, які керують роботами підвищеної небезпеки, керівники виробничих підрозділів, які проводять інструктажі та залучаються до навчання з питань охорони праці підлеглих працівників, керівники відділів, які не входять до складу комісій підприємства з перевірки знань з охорони праці, також проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах. Слід зазначити, що організація такого навчання для цих осіб не є обов’язком керівника підприємства, а є його доброю волею. В спеціалізованих навчальних центрах створено кращу, ніж на підприємстві, навчально-технічну базу, навчальні центри мають в штаті або залучають кваліфікованих викладачів, а тому проводять більш кваліфіковане навчання.

Типове положення не зобов’язує, але й не забороняє проводити навчання всіх виконавців та посадових осіб (особливо тих, що виконують роботи підвищеної небезпеки) в навчальних закладах.

У нашій країні є багато підприємств, де таке навчання проводиться, і це має позитивні наслідки. Ті витрати, які при цьому несуть підприємства, перекриваються створенням більш безпечних умов праці і в результаті збереженням життя та здоров’я працівників.

Як приклад можу навести підприємство, де я працюю керівником служби охорони праці більше 5 років. В ТОВ «Українські радіотелекомунікації» вирішенню питань охорони праці приділяється серйозна увага. На вирішення питань безпеки праці виділяються необхідні кошти. Керівництвом підприємства прийнято рішення проводити навчання всіх працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки або керують такими роботами, в спеціалізованих навчальних закладах (це виконання верхолазно-висотних робіт; роботи в діючих електроустановках, експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки та інше).

Також в навчальних закладах проходять навчання та перевірку знань із загальних питань охорони праці всі посадові особи та фахівці, які проводять інструктажі або навчання підлеглих працівників з питань охорони праці, виконують роботи з проектування об’єктів, а також інші працівники, незалежно від того, передбачено таке навчання Типовим положенням чи ні.

НОРМАТИВНА БАЗА

  1. Закон України «Про охорону праці».
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107.
  3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороню праці «Про затвердження Переліку робіт, є потреба у професійному доборі» від 23 вересня 1994 р. № 263/121.
  4. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороню праці «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від 26 лютого 2005 р. № 15.