Про медичні огляди і оплату довідки про медичне обстеження

13 жовтня 2015

Працівник за направленням профпатолога проходив медичне обстеження в обласній клінічній лікарні для уточнення характеру наявної патології, отриманої у зв’язку зі шкідливими умовами праці за попереднім місцем роботи. Працівникові замість листка непрацездатності видали довідку невстановленого зразка, засвідчену підписом головного лікаря і печаткою лікувального закладу, про те, що він дійсно проходив обстеження у стаціонарі.

Як мають проводитися медичні огляди і чи підлягає оплаті довідка про проходження медоглядів і за рахунок яких коштів, ураховуючи те, що працівник працював із шкідливими умовами праці на іншому підприємстві, а зараз працює на підприємстві з нормальними умовами праці?

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Чинним законодавством передбачено обов’язкове проведення медичних оглядів лише для окремих категорій працівників. Так, статтею 169 КЗпП України і статтею 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694) встановлено обов’язок роботодавцю за свої кошти організовувати та забезпечувати фінансування попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів таких категорій працівників:

– зайнятих на важких роботах;
– зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;
– зайнятих на роботах, де є потреба в професійному доборі;
– осіб віком до 21 року.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 (далі — Порядок № 246). Із назви Порядку вбачається, що медичні огляди обов’язкові саме для певних категорій працівників, які працюють в особливих умовах. Крім того, обов’язкові попередні та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій передбачено у тому разі, якщо діяльність таких працівників пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. 

ВИДИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

Попередній

Метою проведення попереднього медичного огляду є:
– визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання ним без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
– виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).
Під час укладення трудового договору роботодавець має поінформувати працівника під розписку про умови праці та наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, права працівника на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Звернути увагу
Працівникові не може бути запропоновано роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Періодичні

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:
– своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
– забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
– вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
– розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
– проведення відповідних оздоровчих заходів.
Згідно зі статтею 17 Закону № 2694 роботодавець зобов’язаний також забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:
– за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
– за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає йому змоги виконувати свої трудові обов’язки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ

1-й ЕТАП
Визначення категорій працівників, які підлягають медичному оглядові

Першим етапом процедури проведення медичних оглядів працівників є визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Із цією метою роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу і подає ці відомості відповідній санітарно-епідеміологічній станції.
Заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (далі — СЕС) щорічно до 1 грудня за заявкою роботодавця складає акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою, наведеною в додатку 1 до Порядку № 246. На підставі цього акта роботодавець складає поіменні списки відповідних працівників.

2-й ЕТАП
Укладення договору з медичним закладом

Відповідно до пункту 2.4 Порядку № 246 роботодавець повинен укласти (або поновити) договір із закладом охорони здоров’я і надати йому список працівників, які підлягають медичному огляду. На підставі цього договору роботодавець здійснює розрахунки за проведені огляди.
Згідно з пунктом 2.5 Порядку № 246 роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує, зокрема, організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання і відповідну медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

3-й ЕТАП
Процедура проведення медичного огляду

Проведення попереднього (періодичного) медичного огляду здійснюється комі¬сією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я. Комісія забезпечує проведення потрібних лабораторних, функціональних та інших дослі¬джень (п. 2.8 Порядку № 246).
За потреби зазначена вище комісія має право направити працівника з підозрою на професійне захворювання, а також працівника зі стажем роботи понад 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих закладів охорони здоров’я, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти (п. 2.18 Порядку № 246).
Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, заклад охорони здоров’я надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної СЕС, що обслуговує територію, де міститься підприємство, а також направляє його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, а ті, у свою чергу, — до спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань (п. 2.19 Порядку № 246).
За направленням головного спеціаліста з професійної патології АР Крим, області, міста для уточнення діагнозу, лікування, медичної реабілітації відповідно до підпункту 4.2.2 пункту 4.2 Порядку № 246 спеціалізовані заклади охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти проводять поглиблене медичне обстеження працівників.

4-й ЕТАП
Оформлення результатів медичного огляду

Результати медичного огляду і висновок комісії з проведення медичних огля¬дів закладів охорони здоров’я про стан здоров’я працівника заносяться до картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку № 246, яка зберігається в закладі охорони здоров’я, що проводив медичний огляд, протягом трудової діяльності працівника, а також до медичної карти амбулаторного хворого (форма первинної облікової документації № 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110).

Звернути увагу
У разі зміни місця роботи картка працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, видається працівникові під розписку для проходження медичного огляду за новим місцем роботи. Копія картки зберігається в архіві закладу охорони здоров’я, який проводив медичний огляд на підставі укладеного з роботодавцем договору, протягом 15 років після звільнення працівника.

ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

Законодавство надає окремі гарантії працівникам, що направляються на обстеження до закладу охорони здоров’я. Зокрема, статтею 123 КЗпП і статтею 17 Закону № 2694 передбачено, що за час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (ст. 169 і 191 КЗпП), зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток за місцем роботи. Розрахунок середньомісячної заробітної плати, яка зберігається за працівником під час проходження медичного обстеження, здійсню¬ється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
Підставою для збереження середньої заробітної плати є довідка, оскільки особам, які проходять обстеження щодо встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами праці, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, видається довідка довільної форми, засвідчена підписом головного лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я (п. 2.17 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455).
Таким чином, на період обстеження в закладі охорони здоров’я щодо встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами праці чинним законодавством гарантовано збереження працівникові середнього заробітку лише в тому випадку, коли його було направлено роботодавцем на обстеження в порядку прохо¬дження періодичного або позачергового медичного огляду (що має бути відображено в наказі про таке направлення). В інших випадках довідка про перебування працівника на обстеженні в спеціалізованому закладі охорони здоров’я засвідчуватиме лише поважність причини відсутності його на роботі.