Питання інструктування залучених підрядників

13 жовтня 2015

Відповідно до ст. 67 Господарського кодексу України, відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів, і підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Сторонами будь-якого договору є замовник та підрядник. У разі проведення робіт підрядником на підставі договору із замовником координація проведення робіт покладається на замовника, якщо інше не визначено договором.

Як підрядники можуть виступати як організації (юридичні особи), так і окремі громадяни. Сьогодні як підрядники, особливо на будівництві, на умовах цивільно-правового договору (далі — ЦПД) можуть залучатися підрядники – особи, під якими розуміють фізичну особу, яка безпосередньо виконує роботу виключно згідно з умовами укладеної з ним трудової угоди (договору підряду) відповідно до Цивільного Кодексу України, при цьому усі ризики від виконання такої трудової функції несе сама фізична особа (п. Б5 Додатка Б до ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 45.2-7.02-12).

На осіб, залучених на умовах ЦПД, не поширюється дія законодавства про охорону праці, зокрема Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).

Нормативні вимоги

1. Інструктаж. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці на підприємстві визначає Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Відповідно до п. 6.3 цього документа, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство та беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж з питань охорони праці спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем, який в установленому порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Особам, які перебувають на виробничому об’єкті у справах, не пов’язаних з безпосереднім проведенням виробничого процесу, вступний інструктаж з питань охорони праці взагалі не потрібен. У разі виділення підряднику відокремленої ділянки на території іншого підприємства, інструктаж з працівниками сторонньої організації також може не проводитися.

2. Заходи безпеки. Залучення підрядника передбачає розроблення заходів з безпеки праці (охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, екологічної безпеки). Наприклад, на об’єктах будівництва заходи з безпеки праці вимагають п. 4.13 Додатка Г до ДБН А.3.2-2-2009; ч. 5 п. 1.9 ДБН А.3.1-5:2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»; п. 4.18 Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01). Заходи з безпеки праці доводяться під підпис до уповноважених представників підрядників та поширюются на всіх залучених підрядником на територію об’єкта будівництва осіб.

3. Стаття 29 Кодексу законів про працю України вказує, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:
1) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колдоговору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колдоговором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

Висновок

Порядок допуску підрядника на територію замовника повинен визначатися укладеним між ними Договором підряду (в тому числі питання, пов’язані з проведення інструктажів, навчання, медичного огляду). Однозначним можна вважати те, що на особу, залучену на умовах ЦПД, поширюються права не як працівника, а як підрядника за Цивільним та Господарським Кодексом.

Щодо інструктажу, то оптимальним (з погляду безпеки праці) є розроблення замовником та доведення до відповідальних осіб підрядника заходів з безпеки праці, які можуть оформлюватися у вигляді додатку до Договору підряду (у вигляді інструкції, пам’ятки тощо). Ознайомлення працівників підрядника повинно покладатися на відповідальних осіб підрядника та реєструватися у спеціальному журналі, але не в Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці, оскільки проведення інструктажу «з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони» та інформування під підпис про умови праці перед початком проведення робіт підрядника може бути визнано однією з ознак трудових відносин між особою, яка проводила інструктаж, і залученим до роботи підрядником.