Служба охорони праці: внесено зміни до Типового положення

06 лютого 2018

Наказом Міністерства соціальної політики № 148 від 31.01.2017 затверджено   та внесено Зміни до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  01 грудня 2004 року за № 1526/10125. Саме яких змін зазнало дане Типове положення ми і хочемо акцентувати увагу роботодавців та фахівців служб охорони праці, зокрема:

  1. У главі 1:

1) у пункті 1.1 слова «у процесі праці» замінено словами «у процесі трудової діяльності»;

2) абзаци другий і третій пункту 1.2 виключено:

 – Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в положенні про структурний підрозділ з охорони праці враховують вимоги цього Типового положення.

 – Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади визначається відповідно до статті 34 Закону України “Про охорону праці” [2694-12].

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим;

3) у пункті 1.4 внесено суттєві зміни:

в абзаці другому слово «(суміщення)» виключено;

в абзаці третьому слова «виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці» замінено словами «відповідну підготовку»;

4) у пункті 1.5 слова та цифри «Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005                   № 375» замінено словами та цифрами «Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327».

  1. У главі 3 проведено значні коригування:

1) пункт 3.2 після слів «проектів наказів» доповнено словом «(розпоряджень)»;

2) пункт 3.5 після слів «інструктажу з» доповнено словом «питань»;

3) пункт 3.6 після слова «аварій» доповнено словами «на виробництві»;

4) абзац другий пункту 3.11 після слів «нормативно-правовими актами» доповнено словами «з охорони праці»;

5) у пункті 3.12:

абзац другий  після  слова «Порядку» доповнено словом  «проведення», слова та цифри «25 серпня 2004 року  № 1112» замінено словами та цифрами  «30 листопада 2011 року № 1232»;

в абзаці третьому слова «робочих місць» замінено словами «умов праці», слово «профзахворювань» замінено словами «професійних захворювань (отруєнь)»;

абзац шостий після слів «колективного договору,» доповнено словом «інших»;

6) у пункті 3.14:

в абзаці другому після слів «нещасних випадків» слово «та» замінено словом «і», після слів «професійних захворювань» доповнено словами «та аварій на виробництві»;

абзац четвертий після слів  «наявністю в» доповнено словом «структурних».

  1. Абзац третій глави 4 після слів «механізмів, устаткування» доповнено словами «та інших засобів виробництва».
  2. У главі 5:

1) пункт 5.3 викладено в такій редакції:

«5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці»;

2) пункт 5.5 після слова «функцій» доповнено словами «і завдань», слово «та» замінено словом «і», після слова «положенням» доповнено словами «та системою управління охороною праці на підприємстві».

  1. У тексті слово «устатковання» замінено словом «устаткування».