В яких випадках роботодавець може відсторонити працівника від роботи?

23 березня 2018

Про випадки, коли роботодавець має право вiдсторонити працiвника вiд виконання службових обов’язкiв, розповіла  головний державний інспектор ГУ Держпраці у Львівській області Ольга Сироїжко, відповідаючи на запитання учасників семінару, який відбувся 21 березня.

За її словами, вiдсторонення вiд роботи, на вiдмiну вiд припинення трудового договору, означає тимчасове усунення (увiльнення) працiвника вiд роботи, посади у випадках, передбачених законодавством.

При цьому мiсце роботи зберiгається, а заробiтна плата (як правило) не зберiгається.

За допомогою правил внутрiшнього трудового розпорядку власник або уповноважений ним орган забезпечує дотримання працiвниками трудової дисциплiни та нормативної поведiнки.

Працiвник, який уклав трудовий договiр, зобов’язаний виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової i технологiчної дисциплiни, вимог нормативних актiв про охорону працi.

Вiдсторонення вiд роботи – це тимчасове позбавлення працiвника, який перебуває в трудових правовiдносинах iз пiдприємством, установою, органiзацiєю, можливостi реально здiйснювати право на працю за рiшенням уповноважених на це компетентних органiв з пiдстав, передбачених чинним законодавством.
Пiд час вiдсторонення вiд роботи трудовий договiр продовжується, але працiвник тимчасово до роботи не допускається. При цьому на перiод усунення вiд роботи за працiвником зберiгається його робоче мiсце.

 Вiдсторонення працiвникiв вiд роботи власником або уповноваженим ним органом допускається:
  – у разi появи на роботi в нетверезому станi, станi наркотичного або токсичного сп’янiння:
 – вiдмови або ухилення вiд обов’язкових медичних оглядiв, навчання, iнструктажу i перевiрки знань з охорони працi та протипожежної охорони; – в iнших випадках, передбачених законодавством.
   
Власниковi або уповноваженому ним органу надається право на вiдсторонення працiвникiв вiд роботи за наявностi передбачених законодавством пiдстав, але це не є обов’язком, оскiльки вiдсторонення тiльки допускається.
Вiдсторонення вiд роботи працiвника застосовується як тимчасовий захiд до ухвалення остаточного рiшення про можливiсть (неможливiсть) виконання працiвником роботи, передбаченої трудовим договором, або перебування його на певнiй посадi.
Пiсля закiнчення термiну вiдсторонення вiд роботи працiвник залежно вiд наявних пiдстав може бути допущений до роботи, переведений на iншу роботу або звiльнений з роботи.
Пiсля вiдсторонення вiд роботи працiвник може бути тимчасово або постiйно переведений на iншу роботу.   
Вiдсторонення працiвника вiд роботи може передувати звiльненню працiвника.